Aktualności18 grudnia 2015
1 październik 2015
Od 1 października br. w Stopwarzyczeniu STOPIL prowadzona jest reintegracja zawodowa uczestników projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą" prowadzona w formie zajęć warsztatowych. Po odbytej reintegracji społecznej, 20 uczestników zostało przydzielonych do jednego z czterech warsztatów funkcjonujących w Centrum Integracji Społecznej STOPIL: warsztat komputerowy, warsztat krawiecki, warsztat rzemiosła artystycznego i florystyki, warsztat opieki nad osobami starszymi. Podziału dokonano w oparciu o sformuowane opinie psychologa oraz doradcy zawodowego, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczestników projektu. Zajęcia warsztatowe potrwają do końca grudnia br. Projekt realizowany jest we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
30 września 2015
W ramach projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą - II EDYCJA", we wrześniu 2015r.,odbyła się reintegracja społeczna 20 uczestników projektu. Zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz instuktorem BHP, podczas których uczestnicy mogli odbudować swoje umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, w szczególności w miejscu pracy. Uczestnicy mogli opracować własne dokumenty rekrutacyjne przy konsultacji z doradcą zawodowym oraz zapoznać się z różnymi metodami poszukiwania pracy na otwartym rynku. Reintegrację społeczną zakończyły zajęcia z instruktorem bhp, które miały na celu zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przybliżenie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy dla każdej ze stron. Projekt realizowany jest we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
1 września 2015
Rozpoczęliśmy realizację projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą - II EDYCJA".
10 sierpień 2015
Rozpoczęliśmy rekrutację 20 osób do projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą - II EDYCJA". Rekrutacja prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 21.08.2015r. Osoby zainteresowane proszone są o osobiste zgłoszenie się do MOPS przy ul. Żywieckiej 13.
31 lipca 2015
8 lipca 2015
W dniu 18.06.2015 Stowarzyszenie STOPIL otrzymało wyróżnienie "Dobra praktyka aktywnych form pomocy za 2014 rok" z rąk Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wyróznienie zostało przyznane za inicjatywę, pomysłowość, dobrą współpracę pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia,instytucjami pomocy społecznej i lokalnymi przedsiębiorcami.
1 lipca 2015
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację zadania publicznego pod tytułem "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Zadanie to jest realizowane z zadania publicznego pod nazwą "Pobudzenie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez zatrudnienie socjalne". Zajęcia będą odbywały się w terminie od 01.07.2015 do 31.12.2015 r. W projekcie uczestniczy 10 osób nowo zrekrutowanych i 5 osób, które kontynują reintergację w CIS. Projekt zrealizowny jest przy wsparciu finansowym Miasta Nowego Sącza.
15 czerwca 2015
W dniu dzisiejszym rozpoczeliśmy realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) pod nazwą: "Inegracja społeczna osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w mieście Nowym Sączu 2015r." Celem PAI jest pomoc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej oraz inegracji życiowej i społecznej. W projekcie uczestniczy 20 osób, które zostały podzielone na 2 grupy 10 osobowe.
31 grudnia 2014
W Stowarzyszeniu STOPIL zakończyła się reintegracja zawodowa uczestników projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą" prowadzona w formie zajęć warsztatowych. Reintegrację zawodową przeprowadzono na czterech warsztatach funkcjonujących w Centrum Integracji Społecznej STOPIL:
 • warsztacie komputerowym,
 • warsztacie krawieckim,
 • warsztacie rękodzieła artystycznego,
 • warsztacie opieki nad osobami starszymi.
  Od 1 stycznia 2015r. uczestnicy projektu reintegrację zawodową będą kontynuować u lokalnych przedsiębiorców oraz w ramach praca społecznie użytecznych, które organizowane będą przez
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Sądecki Urząd Pracy.
  Projekt realizowany jest we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • 5 grudnia 2014
  20 października 2014
  Od października br. w Stowarzyszeniu STOPIL prowadzona jest reintegracja zawodowa uczestników projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą" prowadzona w formie zajęć warsztatowych. Po odbytej reintegracji społecznej, 20 uczestników zostało przydzielonych do jednego z czterech warsztatów funkcjonujących w Centrum Integracji Społecznej STOPIL:
 • warsztat komputerowy,
 • warsztat krawiecki,
 • warsztat rękodzieła artystycznego,
 • warsztat opieki nad osobami starszymi.
  Podziału dokonano w oparciu o sformułowane opinie psychologa oraz doradcy zawodowego, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczestników projektu. Zajęcia warsztatowe potrwają do końca grudnia br. Projekt realizowany jest we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • 17 października 2014
  W miesiącu wrześniu br. w Stowarzyszeniu STOPIL odbyła się reintegracja społeczna 20 uczestników projektu "Reintegracja w partnerstwie z przedsiębiorcą" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem, doradcą zawodowym oraz instruktorem BHP, podczas których uczestnicy mogli odbudować swoje umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym, w szczególności w miejscu pracy. Uczestnicy mogli opracować własne dokumenty rekrutacyjne przy konsultacji z doradcą zawodowym oraz zapoznać się z różnymi metodami poszukiwania pracy na otwartym rynku. Reintegrację społeczną zakończyły zajęcia z instruktorem bhp, które miały na celu zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przybliżenie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy dla każdej ze stron. Projekt realizowany jest we współpracy z Sądeckim Urzędem Pracy oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
  15 października 2014
  11 sierpnia 2014